Theologische Ausbildungsstätten in Japan

 

Ausbildung für Theologen in Japan

 • Kwansei Gakuin Daigaku
 • Doshisha Daigaku
 • Tokyo Shingaku Daigaku
 • Noson Dendo Shingakko
 • Nihon Seisho Shingakko = Japan Biblical Theological Seminary
 • Tokyo Seisho Gakko
 • Tokyo Baputesuto Shingakko
 • Kobe Luteru Shingakko
 • Luteru Gakuin Daigaku - Nihon Luteru Shingakko = Japan Lutheran College
 • Kansai Seisho Shingakko
 • Tokyo Kirisuto Shingakko = Tokyo Christian Theological Seminary